?> Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance
- Nie można wyświetlić treści. Zainstaluj wtyczkę flash. -

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO)


Czytelnicy i użytkownicy zasobów bibliotecznych

1) Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Olszance, Olszanka 42, 08-207 Olszanka, e-mail gbpolszanka@wp.pl, tel. 83 357-51-14

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail iod@instytut.info.pl

3) Dane są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator, w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz prowadzenia działalności informacyjnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018r., poz. 574) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (RODO)4) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wyłącznie upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5) Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku, w którym zarejestrowano ostatnią czynność związaną z korzystaniem ze zasobów bibliotecznych. W przypadku wystąpienia roszczeń powyższy okres może być przedłużony do zakończenia postępowania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu własnych danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Podanie danych oraz ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym w związku z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Nie podanie danych uniemożliwi rozpoczęcie lub prowadzenie sprawy i może skutkować brakiem uzyskania dostępu do zasobów bibliotecznych.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Powrót do strony głównej
[Logowanie]